آلمان ضمانت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری با ایران را به حالت تعلیق درآورد

 

نظر شما !!