استقبال مناسب از کتاب‌های کودک در کشورهای عربی

مدیر انتشارات جمال گفت: کتاب‌های کودک اگر به خوبی به زبان عربی ترجمه شوند و اقتضائات جهان عرب در آنها لحاظ شود ، خیلی مورد توجه قرار می گیرد .

نظر شما !!