امروز با عباس یمینی شریف : به دست خود درختی می‌نشانم ( به یاد دوران دبستان)

به دست خود درختی می‌نشانم
به پایش جـــوی آبی مـی‌كشانم

كمــی تخم چمن بر روی خــاكش
برای یادگــــــاری مـــــــی‌فشانـم

درختــم كـــم‌كـــم آرد برگ و باری
بســازد بر سر خــود شاخســاری

چمـــن روید در آن جـا سبز و خرم
شــــود زیر درختــــــم سبــزه‌زاری

به تابستــان كه گرمــــا رو نمــــاید
درختــــم چتـــر خــود را می‌گشاید

خنك مـــی‌سازد آن جــــا را زسایه
دل هـــــر رهگـــــذر را مـــــی‌رباید

 

نظر شما !!