امروز با فرامرز ریحان صفت : نت وا نشد و عکس رخ یار نیامد (شعر طنز)

این خانه فقط زنگ درش قسمت ما شد
از دور نگاه و نظرش قسمت ما شد

ده دختر همسایه دم بخت ولی حیف
فحش پسر بی پدرش قسمت ما شد

هی داد زدم بخت پدر مرده کجایی
نشنید و فقط گوش کرش قسمت ما شد

نت وا نشد و عکس رخ یار نیامد
اینترنت ما هم خبرش قسمت ما شد

…یک عمر فقط وعده کندوی عسل را
دادند به ما و شکرش قسمت ما شد

لجبازی یک عده برادر سر میراث
خیر پدرش شور و شرش قسمت ما شد

گفتم که زمانی بشوم آدم خرپول
پولم به فنا رفت و خرش قسمت ما شد

چون ایده ما در همه جا پیشروی بود
از پیشروی پست سرش قسمت ما شد

با این همه آپشن سر یک ترمز ناجور
رفتم ته دره سپرش قسمت ما شد

نظر شما !!