امروز با فروغ فرخ زاد : پرواز را به‌ خاطر بسپار ، پرنده مُردنی‌ست 

دلم گرفته‌است
دلم گرفته‌است

به ایوان می‌روم و انگشتانم را
بر پوست کشیده‌ی شب می‌کشم
چراغ‌های رابطه تاریک‌اند
چراغ‌های رابطه تاریک‌اند

کسی مرا به آفتاب
معرّفی نخواهدکرد
کسی مرا به میهمانیِ گنجشک‌ها نخواهدبرد
پرواز را به‌ خاطر بسپار
پرنده مُردنی‌ست 

نظر شما !!