امروز با مولانا :  در این خاک در این مزرعه پاک، به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم

بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم
به جز عشق به جز عشق دگر کار نداریم

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
به جز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم

چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم
بیایید بیایید که تا دست برآریم

چه دانیم چه دانیم که ما دوش چه خوردیم
که امروز همه روز خمیریم و خماریم

مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت
که ما باده پرستیم نه پیمانه شماریم

شما مست نگشتید وزان باده نخوردید
چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم

نیفتیم بر این خاک ستان ما نه حصیریم
برآییم بر این چرخ که ما مرد حصاریم


تماشاخانه


ببینید| برف سنگین در سوئد/ ترافیک و لغو حرکت قطارها
ببینید| برف سنگین در سوئد/ ترافیک و لغو حرکت قطارها

logo-vid


ببینید | حواشی دیدار ایران ولز و خوشحالی هواداران تیم ملی


logo-vid
فیلم های دیگر

15 سال پیش در چنین روزی

نظر شما !!