امروز با پروین اعتصامی : شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست؟

 شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست؟
برای خاطر بیچارگان نیاسودن

به کاخ دهر که آلایش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خود نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن

ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن، روح را نفرسودن

برون شدن ز خرابات زندگی هشیار
ز خود نرفتن و پیمانه‌ای نپیمودن

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن
دری که فتنه‌اش اندر پس است نگشودن

 

 

 

 

نظر شما !!