بررسی روندهای معیوب در فارس من|  چگونه خسارت لوازم برقی خود را دریافت کنیم؟

به گزارش پایگاه خبری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بروکراسی اداری یا سلسله روندهای معیوب در ادارات، سازمان‌ها و نهادهای کشور چندان کم نیستند، این روندهای معیوب اغلب اوقات موجب آزار و اذیت شهروندان عادی جامعه شده‌اند و کمتر جایی تاکنون سعی در اصلاح این روندها داشته است. پایگاه خبری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین قرار است در سلسله گزارش‌هایی، این روندها را بررسی و تحلیل و به دنبال رفع آن‌ها باشد.

فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین من به عنوان حامی مردم و محلی برای پیگیری مطالبات، قرار است مسئول رسیدگی به این روندهای معیوب باشد، روندهایی که گاهاً از طرق قانونی، امورات مردم را به مرحله اجرا نرسانده و موجب شده تا برای رسیدن به حقوق خود به راه‌های خطا مانند رشوه و ارتشاء کشیده شوند.

یکی از آن روندهای معیوب، دریافت خسارت سوختگی لوازم خانگی در پی خاموشی‌های اخیر است، گاهی خاموشی‌های خارج از وقت تعیین شده و گاهی نیز به دلیل سرقت کابل‌های برق، خساراتی را به لوازم خانگی شهروندان وارد کرده است. همین دلیلی شده تا مخاطبان ما سوژه‌های بسیاری در فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین من ثبت کنند و خواستار دریافت اعاده خسارت شوند، از این رو می‌طلبد تا این روندها در سلسله گزارش‌هایی بررسی و تحلیل شوند.

 به همین دلیل با یک شهروند تهرانی که پس از قطعی برق با سوختگی لوازم خانگی مواجه شده بود همراه شدیم تا چگونگی این روند را به سمع و نظر شما مخاطبان «فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین من» برسانیم؛

در این باره این شهروند تهرانی می‌گوید: در پی سرقت کابل برق و در نتیجه قطعی آن، بخشی از لوازم خانگی مردم در منطقه ۱۹ تهران دچار سوختگی و خسارت شدید شده‌ است.

این مخاطب فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین من می گوید: حادثه روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داده است، در این روز ما از ۵ صبح تا ۱۳.۳۰ دقیقه برق نداشتیم و ۵شنبه نیز حدود ساعت ۲ بامداد کابل‌ها شروع به جرقه زدن کردند، مشکل ما شاید بخشی از آن به خاطر هزینه‌ها نباشد اما تمامی همسایه‌ها شاکی هستند که چرا اداره برق پاسخ نمی‌دهد و نمی‌دانستیم باید چه کار می‌کردیم؟

وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های بسیار به ما گفتند که کابل‌های منطقه شما را به سرقت برده‌اند، پس از ساعاتی نیز آمدند و ایرادات را برطرف کردند و رفتند.

این مخاطب فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین من اظهار کرد: جمعی از اهالی محل نامه ای به اداره برق نوشتند تا خساراتی که به وسایل‌شان وارد شده است را پیگیری کنند. هر کدام از این همسایه‌ها چندین وسیله آنها سوخته و می‌توان خسارت آن‌ها را بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زد.

این شهروند تهرانی درباره نحوه پاسخ گویی اداره برق این چنین عنوان کرد: به ما گفتند که می‌توانید خسارت خود را از طریق سامانه بیمه توانیر پیگیری کنید شاید اگر خواستند خسارات را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: ما خواستیم در سامانه توانیر ثبت نام کنیم، با کلی تلاش سایت را باز کردیم، زمانی که شناسه قبض برق را وارد کردیم یک مرحله جلوتر رفت اما سایت کاملا هنگ کرد و من به تنهایی با این مشکل مواجه نشدم، بلکه همسایه‌ها هم می‌گویند در این مرحله با مشکل مواجه شده‌اند.

این شهروند تهرانی یادآور شد: پس از تلاش‌های فراوان،  توانستیم تمام مراحل ثبت خسارت را انجام دهیم و باید منتظر بمانیم چه زمانی پاسخ ما را می‌دهند، البته اداره برق می‌گوید یک ماه طول می‌کشد تا بیمه پاسخ مشتریان را بدهد!

 

خسارت‌ها دیده‌ها چگونه اقدام کنند؟

برای پاسخ به این پرسش می‌توانید به «سامانه بیمه حوادث مشترکین خانگی و تجاری» مراجعه کنید، سایتی که عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین به عنوان  محل دریافت خسارات ناشی از قطعی برق معرفی کرده است. اما این سایت چه ویژگی هایی دارد؟ این سایت دارای سه ویژگی است، بخش اعلام خسارت، پیگیری خسارت و راهنمای کاربر.

برای اعلام خسارت باید به بخش نخست مراجعه کنیم، در این بخش نیز باید ۵ مرحله از سوی کاربر سایت طی شود تا بتواند یک کد رهگیری را دریافت کند به طور کلی یک کاربر برای دریافت خسارت باید ۵ مرحله زیر را طی کند تا بتواند حق و حساب خود را از شرکت توانیر البته با تایید کارشناسان دریافت کند:

۱)ثبت شناسه قبض محل حادثه ۲) ثبت نوع شخص، نام و نام خانوادگی شخص خسارت دیده و شناسه ملی، به همراه آدرس خانه و یا محل حادثه به همراه کد پستی و … ۳) مرحله سوم، مرحله ثبت مدارک اولیه است. ۴) ثبت اطلاعات حادثه شامل تاریخ، زمان حادثه، تعیین نوع حادثه و شرح چگونگی حادثه را باید ثبت کنید. ۵) مرحله پنجم، تکمیل دیگر مراحل است، در این مرحله تمامی مدارک مربوط به حادثه باید بارگذاری شود. در نهایت پس از تکمیل اطلاعات، درخواست شما ثبت و یک کد رهگیری به تلفن شما ارسال خواهد شد.

پیگیری خسارات

در این بخش کاربر و شاکی می‌تواند روند پیگیری پرونده خود در این سایت را ببیند.

 

مشکلاتی که همچنان پابرجاست…

یکی از مشکلاتی که شهروندان و مخاطبان «فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین من» اغلب از آن گلایه داشتند، سرقت کابل‌های برق است که گاهاً منجر به  سوختن لوازم خانگی می‌شود، آن‌ها در همین باره از عدم پذیرش بیمه توانیر و تحت پوشش قرار دادن این نوع از سوختگی و بی پاسخ بودن پرسش‌های خود سخن می‌گویند.

در این باره، یکی از موضوعات دارای اهمیت نیز نداشتن راه ارتباطی با سایت بیمه توانیر است، به گونه ای که اگر مشترکان نکات مبهمی داشته باشند نمی‌توانند آن را با توانیر در میان بگذارند و اغلب بی پاسخ می‌ماند.

از نواقص دیگر این بخش می‌تواند به  بخش پیام‌ها اشاره کرد، قاعدتاً در این سایت، باید بخشی را به پیام‌های مردمی اختصاص می‌دادند اما به جای آن تنها پیام‌های هشدار دهنده درباره برق درج شده  و هیچ جایی از پیام‌های مردم، و یا حتی نشانی از تلفن برای ارتباط مشتریان وجود ندارد.

در مجموع، با توجه به حجم بالای شکایت مردمی پس از قطعی‌های برق در کشور، شرکت توانیر باید بخش ارتباطات با مردم و تعیین کارگروه ویژه برای پرداخت خسارت مردم را  تقویت کند،‌از جهتی دیگر باید  این شرکت مشخصاً تعیین کند لوازم خانگی که در اثر سرقت کابل‌های برق دچار سوختگی می‌شوند چه کسی باید پاسخگوی خسارت آن‌ها باشد؟

انتهای پیام/


نظر شما !!