برگی از تاریخ؛ / بازگشت استقلال به ورزشگاه شهید شیرودی (عکس)

برگی از تاریخ؛

آبی های پایتخت، آخرین بازی رسمی خود در ورزشگاه پیر پایتخت را در سال ۸۰برگزار کردند.

نظر شما !!