به شگفتی سازی رنگ می بخشیم/ طالبی: می‌خواهیم شیرینی به شیراز ببریم!

به شگفتی سازی رنگ می بخشیم

مربی فجر سپاسی می گوید اگر شاگردانشان دستورات تاکتیکی را انجام بدهند می توانند شگفتی خلق کنند.

نظر شما !!