تصمیم‌گیری‌ها در حوزه فرهنگ و هنر باید از دانشگاه باشد

حوزه فرهنگ باید از مرزهای ایمانی جامعه محافظت کند

حوزه فرهنگ باید از مرزهای ایمانی جامعه محافظت کند

نظر شما !!