جایزه جلال در فروش کتاب‌ها موثر بوده است

محمدرضا شرفی خبوشان گفت: انصاف را درنظر بگیریم جایزه جلال در فروش کتاب‌های معرفی شده موثر بوده است. به نظرم جایزه جلال در بیشتر شاخصه هایش موفق عمل می کند.

نظر شما !!