در اعتراض به تاریخ برگزاری هفته بیست و هشتم؛ / اعتراض سپاهانی‌ها همراستا با استفلال به برنامه‌ریزی

در اعتراض به تاریخ برگزاری هفته بیست و هشتم؛

باشگاه سپاهان نیز با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ خواستار برگزاری بازی‌های هفته بیست و هشتم به صورت همزمان شده است.

نظر شما !!