دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی اعلام شد/آغاز ثبت نام از امروز

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، آزمون کتبی سی ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های مصوب به صورت تمام الکترونیک و یا کاغذی صبح روز پنجشنبه مورخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ طبق برنامه زمانبندی که متعاقباً اعلام می‌شود، در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سطح تهران برگزار خواهد شد.

محل شرکت در آزمون کتبی هر داوطلب از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

به همین ترتیب حوزه امتحانی هر داوطلب نیز براساس راهنمای مربوطه در هنگام صدور کارت ورود به آزمون از سوی آن مرکز تعیین و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده خواهد شد. مرحله شفاهی آزمون نیز در همان روز به صورت الکترونیکی درهمان محل برگزار خواهدشد.

وزارت بهداشت اعلام کرد؛ در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد. همچنین انجام مراحل ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرش و شروع به دوره متقاضیان پذیرش در این آزمون مطابق با آئین نامه آموزش دوره های فوق تخصصی و مفاد این راهنما خواهد بود.

براساس مصوبه هشتادوچهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در این دوره داوطلبان شرکت کننده واجد شرایط در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی، مجاز به شرکت در آزمون دوره های تکمیلی تخصصی( فلوشیپ ) آتی نخواهند بود.

داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه عمومی یا پیام آوران بهداشت می باشند در صورت ارائه گواهی مبنی بر اینکه مدت خدمت سربازی آنان تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال بعد به اتمام میرسد مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار خواهند بود.

آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تامین هیأت علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشند، در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهی مبنی بر این که تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال بعد معادل مدت خدمت وظیفه عمومی مصوب ستاد فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین کل نیروهای مسلح را دو سال از شروع به خدمت وظیفه عمومی خواهند گذراند، می توانند با ارائه گواهی از سوی مرکز امور هیات علمی به طور مشروط در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا، طبق مقررات شروع به دریافت آموزش نمایند.

داوطلبان حائز رتبه های برتر ۵ درصد دانشنامه تخصصی هر رشته پیش نیاز در هر سال تحصیلی ، در صورتی که مشمول خدمت وظیفه عمومی بوده و در حال انجام خدمت باشند با رعایت سایر شرایط مندرج در آیین نامه می توانند به طور مشروط ، در آزمون ثبت نام و شرکت نمایند و در صورت قبولی با استفاده از ماده یک قانون نحوه تامین اعضاء هیات علمی تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال بعد از خدمت ترخیص شده ، شروع به آموزش کنند.

فرد متقاضی استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی باید بطور کامل دارای یکی از شرایط ذیل براساس رای صادره در چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلی را اعم از متوالی یا متناوب در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا گذرانده باشد.

همچنین -متقاضی حداقل سه مقطع تحصیلی را اعم از متوالی یا متناوبدر یکی از شهرهای استان مورد تقاضا گذرانده باشد.

ظرفیت پذیرش در مناطق محروم و نیز رشته های مورد نیاز متعاقباً در هنگام انتخاب رشته محل اعلام خواهد شد.

نکته قابل توجه داوطلبان اینکه، با توجه به اینکه نیازهای رشته ها در سهمیه بومی متعاقباً اعلام خواهد شد، می بایست داوطلبان استانهایی را که واجد شرایط استفاده از آن در سهمیه مناطق محروم می باشند، در مرحله ثبت نام  حداکثر دو استان واجد شرایط انتخاب نمایند. بدیهی است پس از اعلام نیازهای درمان امکان تغییر استان ثبت شده در فرم ثبت نام وجود نخواهد داشت.

داوطلبان واجد شرایط می توانند از امروز چهارم تا هفتم دی ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت اینترنتی ir.sanjeshp://http و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون آزاد، بومی و یا رزمنده صرفاً یکی از رشته های فوق تخصصی را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام نمایند.

داوطلبان حایز رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۰ که مشمول خدمت وظیفه عمومی می باشند، باید مراتب را در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام نمایند. در صورتی که افراد مورد بحث جهت خدمت نظام وظیفه اعزام شده باشند،  دبیرخانه شورای آموزش پزشکی هیچ گونه تعهدی در قبال اخذ معافیت تحصیلی به عهده نخواهد داشت.

بدیهی است در صورتی که داوطلب با استفاده از ماده ۱ قانون نحوه تأمین اعضای هیأت علمی جذب شده و مشغول به خدمت باشد مطابق مقررات از خدمت ترخیص خواهد شد. ثبت نام بیش از یک بار مجاز نبوده و باعث حذف نام داوطلب از لیست داوطلبان شرکت در آزمون می شود.

انتهای پیام

نظر شما !!