رییسی، می شودِ مسکن را به می شد تغییر داد! (فیلم)

رئیسی در سفری به خوزستان گفت: دولت ها قبل اگر یک میلیون مسکن را ایجاد می‌کردند با بحران مسکن‌مواجه نبودیم.

وی گفت: باید سالانه یک میلیون مسکن ایجاد می‌شد ، این نیاز کشور است، در محلس هم قانون مصوب شد که سالانه یک میلیون مسکن براساس نیاز‌مردم ساخته شود و این وظیفه تمامی دولت بود. اگر دولت های قبل یک میلیون مسکن را ایجاد می‌کردند با بحران مسکن‌مواجه نبودیم.

 

نظر شما !!