سراب با منفی ۲۳ درجه، سردترین شهرِ کشور

 

نظر شما !!