سرهنگی: یکی از اشکالات کتاب‌های جنگ ضعف در مصاحبه است

پژوهشگر ادبیات پایداری در نشست بررسی و نقد کتاب «روزهای پیام‌بری»، یکی از اشکالات آثار حماسی و پایداری را ضعف در مصاحبه دانست.

نظر شما !!