شوخی ناخوشایند حامد آهنگی با شکل بیان دختر جوان

حامد آهنگی در برنامه تی ان تی شوخی ناخوشایندی با مشکل بیان خانم شرکت کننده مسابقه کرد که برخی آن را تمسخر نیز تلقی کردند.

نظر شما !!