لزوم توجه به مهارت تفکر نقادانه در دانشجویان

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، مهارت تفکر نقادانه یکی از مهارت‌های اصلی در بین دانشجویان است و باید توجه ویژه‌ای به پرورش و گسترش آن کرد. به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در یک طرح تحقیقاتی نگرش دانشجویان پزشکی این دانشگاه را نسبت به این مهارت و ارتباط تفکر نقادانه با عزت نفس آن‌ها را بررسی کردند.

نتایج این مطالعه نکات قابل تأملی به همراه داشت. طبق این نتایج بیشتر دانشجویان پزشکی دانشگاه دارای تمایل منفی نسبت به تفکر انتقادی هستند و درصد قابل توجهی نسبت به تفکر نقادانه بی‌تفاوت بوده و هیچ کدام از افراد شرکت‌کننده در این مطالعه دید مثبتی به این نوع مهارت‌ها نداشتند.

همچنین بررسی‌های این مطالعه نشان داد ارتباط تنگاتنگی بین مهارت تفکر نقادانه و سطح عزت نفس دانشجویان وجود دارد و بین امتیاز مهارت تفکر نقادانه و سطح دوره دانشجویی بر اساس سال ورودی ارتباط قابل توجهی برقرار است. به طوری‌که هرچه تعداد سال‌های دانشجویی فرد بالاتر باشد، مهارت تفکر نقادانه وی نیز افزایش می‌یابد.

با توجه به این که نگرش دانشجویان به مهارت تفکر نقادانه در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مطلوب نیست، پژوهشگران این مطالعه توصیه می‌کنند در حوزه آموزش این مهارت به دانشجویان تلاش ویژه‌ای شود. این آموزش و انتقال مهارت باید در تمامی ارکان آموزش از قبیل نحوه تدریس، از طریق برگزاری کارگاه‌ها و همچنین در آموزش بالینی و از طریق آموزش استدلال بالینی انجام گیرد.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی رابطه بین عزت نفس و تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و علی دلیرروی فرد، علی خوانین، مهدی سیاح برگرد و شبنم قاسمی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

انتهای پیام

نظر شما !!