لوح نادر گیلگمش توسط مقامات امریکایی ضبط شد

فرهنگ زبان گیلگمش پس از 90 سال چاپ شد

فرهنگ زبان گیلگمش پس از 90 سال چاپ شد

نظر شما !!