مجری شبکه خبر: اگر سال ٧٢ شبکه‌های اجتماعی بود، شاید می توانستم قاتل پدرم را پیدا کنم

المیرا شریفی‌، مجری شبکه خبر:

شاید اگر نوزده دی سال ۷۲ شبکه های اجتماعی گسترده بود و من هم ۱۲ ساله نبودم، عامل قتل پدرم را پیدا کرده بودم. شد ۲۸ سال و پرونده قتلی که بدون نتیجه، حالا گم شده است!