محمدسرور رجایی، ‌حق بسیار بر گردن هنر و ادبیات فارسی دارد

شاعر کابلی، دفتر شعر افغانستان حوزه‌هنری را مدیریت می‌کند

شاعر کابلی، دفتر شعر افغانستان حوزه‌هنری را مدیریت می‌کند

نظر شما !!