نمایشگاه نوآوری های بانوان کره جنوبی

♦ جشنواره بین المللی بانوان مخترع و کارآفرین کشور کره جنوبی

♦ وضعيت : آغاز ثبت نام از فروردین ماه ۱۴۰۰

♦ مهلت ثبت نام: ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

♦ تاریخ برگزاری: خرداد سال ۱۴۰۰

♦دریافت فرم ثبت نام: “دریافت فایل ثبت نام با فرمتPDF” (فرم ثبت نام از نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۰ در دسترس خواهد بود)

♦ سايت رسمي مرجع برگزار كننده:

www.kiwie.or.kr

6