واژه‌هایی از کتاب‌های فیزیک دارالفنون

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، صفحه این گروه این واژه‌ها را به مناسبت سالگرد گشایش دارالفنون منتشر کرده که به شرح زیر هستند:

فاصله عمودی قوت‌ها از یک نقطه: گشتاور

قوت متزایده: بزرگ‌نمایی

کالظل: نیمسایه

اشعات متقابله‌الانعکاس: پرتوهای همگرا

اَنستابل (فرانسوی: instable): ناپایدار

تبدیل امتداد شعاع: شکست نور

قوت فنر فولادی: نیروی کشسانی

وسعت عرضی رمیه: بُرد

قوت التصاق و پیوستگی: نیروی چسبندگی 

نقطه اثر قوت ثقل (مرکز ثقل اجسام): گرانیگاه 

کثافت مخصوص: چگالی

منبع: ابوالفضل زرنیخی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «ضرورت‌های علمی واژه‌سازی در زبان فارسی». دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز ۱۳۸۲. 

انتهای پیام

نظر شما !!