پذیرش یک طرح از ایران در فراخوان دفتر منطقه‌ای WHO

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین،  طبق اعلام دفتر سازمان جهانی بهداشت منطقه مدیترانه شرقی (EMRO)، استقبال کشورهای منطقه که به دنبال رفع موانع درمانی در سرطان کودکان هستند، از این فراخوان بالا بوده و ۴۰ محقق در ۱۸ کشور از ۲۲ کشور به ارسال طرح‌های تحقیقاتی در این فراخوان اقدام کرده و فرم آنلاین پروپوزال‌های تحقیقاتی را به طور کامل تکمیل کرده بودند؛ هرچند، تنها ۱۷ طرح به تایید وزارت‌های بهداشت مناطق رسیده و واجد شرایط جهت داوری شناخته شدند.

امتیازدهی پروپوزال‌ها توسط دو ارزیاب و بر اساس پنج شاخص‌: الف- قابلیت اثرگذاری طرح پژوهشی بر بهبود پیامدهای سرطان کودکان، ب- نوآوری، ج- قابلیت اندازه‌گیری ستاده‌های طرح پژوهشی، د- قابلیت طرح تحقیقاتی برای best practice شدن در منطقه و فراتر از آن و ه- توزیع عادلانه حمایت مالی در منطقه انجام شد. در نهایت شش طرح زیر به عنوان طرح‌های منتخب این فراخوان معرفی شدند. از ایران نیز طرح پیشنهادی دکتر علی قنبری مطلق با عنوان “Development of Iran National Cancer Control Program for Children (NCCPc): Within a Cure all Framework of GICC” مورد پذیرش قرار گرفت.

انتهای پیام

نظر شما !!