کارمندان سفارت ایران در باکو سفارت را ترک کردند (فیلم)

کارمندان سفارت ایران در باکو پایتخت آذربایجان سفارت را ترک کردند.

 

نظر شما !!