کنایه عباس عبدی به پیامک فراگیر حجاب: چرا پیامک سرقت نکردن برای کسی نمی‌آید؟

کنایه عباس عبدی به پیامک فراگیر حجاب: چرا پیامک سرقت نکردن برای کسی نمی‌آید؟

نظر شما !!