کیهان، این دو تیتر متفاوت و یک شکرگزاری به درگاه الهی (عکس)

اولی: زمانی که خط فکری نزدیک به کیهان به سفارت عربستان حمله و باعث قطع رابطه ایران و عربستان شد.
دومی: وقتی خط فکری نزدیک به کیهان، دوباره با عربستان رابطه دیپلماتیک برقرار کرد و قرار شد دیگر حمله نکنند.
 و خدا را شکر که کیهان هم طرفدار مذاکره شد!
کیهان و این دو تیتر  (عکس)
 

نظر شما !!