یادداشت: چلسی ، پروژه‌ای برای فردا

مالک متمول چلسی در صدد ساختن یک تیم رویایی و قدرتمند برای چند سال آینده است

نظر شما !!