یک عکس و یک دنیا حرف : خاک…

شهید احمد کاظمی

نظر شما !!