۶ استان غبارخیز کشور معرفی شدند

به گفته وی، کانون‌های خارجی گرد و غبار در منطقه غرب و مرکز آسیا به این شرح است:

نظر شما !!