95.7 درصد مساحت استان فارس تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین از شیراز، مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی کشور را در یک دوره یکساله تا تیرماه 1400 را منتشر کرد. در این جدول درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی فارس 95.7 درصد اعلام شده است.

براساس جدول منتشر شده 38 درصد مساحت فارس تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید، 20.6 درصد خشکسالی شدید، 23.2 درصد خشکسالی متوسط، 13.9 درصد خشکسالی خفیف است و در 4.3 درصد مساحت فارس بارندگی در حد نرمال است. در این بازه زمانی درصد مساحت تحت تاثیر ترسالی در فارس صفر بوده است.

در بین شهرستان‌های فارس کمترین درصد خشکسالی مربوط به خرم‌بید با 61.8 درصد بوده این درحالی است که 100 درصد مساحت شهرستان‌های ارسنجان، خرامه، خنج، داراب، سپیدان، سروستان، شیراز، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، کازرون، کوار و گراش تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است.

در بین شهرستان‌های فارس وضعیت خنج از همه وخیم‌تر است زیرا 89.6 درصد مساحت این شهرستان تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید و 10.4 درصد باقی‌مانده نیز تحت تاثیر خشکسالی شدید است.

انتهای پیام/422/ی

نظر شما !!