مستند قلمکار

مستند قلمکار

قلمکاری به سبک کنونی اولین بار در دوره صفویه رایج شد. هنرمندان اصفهانی این روش را برای نقاشی روی پارچه، با استفاده از مهرهای چوبی ابداع کردند. البته قلمکاری از قدیمی ترین صنایع دستی ایران باستان بوده ولی سبک تولید آن از زمان صفویه تغییر یافته. بیشتر لباس های زنان و مردان دوره صفویه از پارچه قلمکار بوده. امروزه نیز طراحان مدرن لباس ازین نوع پارچه بهره میگیرند. سپاس از استاد جعفری بخاطر در اختیار قراردادن این مستند.
مستند قلمکار
تبلیغ :