معاون مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای منصوب شد

در حکم محمد مهدی اسماعیلی آمده است در اجرای ماده ۷ اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای و با عنایت به صورت جلسه هیئت امنا به شماره ۱۴۰۰/۱۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای منصوب می شوید.

افراسیابی در حال حاضر مسئولیت معاونت امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی را بر عهده دارد.