نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحسابهای سواپ کالا

بخشنامه مورخ ۱۴۰۱۰۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی درخصوص سواپ کالای داخلی منتشرشد.

نظر شما !!